جزئیات پیشنهادات سه‌گانه معاون گمرک برای حذف ۳۰هزار مکاتبه زاید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با ارسال نامه ای به رئیس کل گمرک ایران، پارامتریک نمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی را اولویت دارترین برنامه فنی گمرک خواند. مهرداد جمال ارونقی اعلام کرد: عمدۀ کامنت های به منظور رفع ابهامات، ناشی از وجود دو مغایرت ثبت می شوند: ۱- مغایرت مشخصات کالای ترخیص شده با اظهار صاحب کالا و ۲- مغایرت اطلاعات پایه با اطلاعات ثبت سفارش. دررابطه با مغایرت های مندرج در بند ۱ فوق ، لازم است فیلدهای « کسر تخلیه » و « بیش بود ارزش » به صورت مجزا به ازای هر قلم کالا  به بانک مرکزی ارسال گردد.

ارونقی افزود: به منظور جلوگیری از بروز مغایرت های مندرج در بند ۲ ، لازم است تا در هنگام اظهار گمرکی، اطلاعات اظهارنامه با اطلاعات « ثبت سفارش» یا « اعلامیۀ تأمین ارز » مقایسه گردد و در صورت وجود هر نوع اختلاف یا مغایرتی از اختصاص شمارۀ سریال (کوتاژ) به اظهارنامه بصورت سیستمی ممانعت به عمل آید.

معاون فنی گمرک ایران با بیان این موضوع که طی دو فقره نامه واصله از حوزۀ نظارت گمرکات استان هرمزگان بیانگر این موضوع است که مکاتبات حاصل از عدم اجرائی شدن موارد فوق به بیش از ۳۰ هزار نامه از سوی بیش از ۱۵۰۰ بانک عامل برآورد گردیده است. چنانچه به مکاتبات دفتر ارزش گمرک ایران نیز توجه شود مشخص خواهد گردید که بیش از ۷۰% از مکاتبات بانک های عامل یا بانک مرکزی با این دفتر ناشی از عدم اجرای موارد صدرالاشاره می باشد.

ارونقی با تصریح بر اینکه نه تنها اقدام درخصوص موارد معنونه ، جزو پروژه های اولویت دار بلکه اولویت دارترین پروژۀ حوزۀ فنی و امورگمرکی و متعاقب آن گمرکات اجرائی قلمداد می گردد از رئیس کل گمرک ایران خواست دستور لازم را صادر کند تا:  ۱- در رابطه با مغایرت های مندرج در بند ۱ فوق ، فیلدهای وجود کسرتخلیه و بیش بود ارزش  به صورت مجزا به ازای هر قلم کالا  به بانک مرکزی ارسال گردد؛۲- به منظور جلوگیری از بروز مغایرت های مندرج در بند ۲ فوق، در هنگام اظهار گمرکی، اطلاعات اظهارنامه با اطلاعات « ثبت سفارش» یا « اعلامیۀ تأمین ارز » مقایسه گردد و در صورت وجود هر نوع اختلاف یا مغایرتی از اختصاص شمارۀ سریال (کوتاژ) به اظهارنامه بصورت سیستمی ممانعت به عمل آید؛ ۳- ضمن اقدام در خصوص دو مورد فوق ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردد از نمایش گزارشات داخلی کارشناسان گمرکات اجرایی برای بانک های عامل ممانعت به عمل آورده و صرفاً فیلدهای حاوی نظر نهایی ادارات درب خروج گمرکات اجرائی (مانند مهر قابل توجه بانک) ملاک رسیدگی و اقدام بانک های عامل و بانک مرکزی قرار گیرد.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …